کانال تلگرامی "نه ده" نوشت:

ناهار 500 میلیونی رئیس جمهور در سفر به البرز

ناهار 500 میلیونی رئیس جمهور در سفر به کرج قابل توجیه نیست