سایت "598" نوشت:

خدا مرگت بده معصومه/ پدر و مادر معصومه علینژاد چگونه می اندیشند؟

سلام معصومه! نمیدانم دراین لحظه کجایی و چه میکنی؟ میدانی از کجا و با چه حالی این نامه را برایت مینویسم؟ باورت نمیشود، به خانه ی بانویی آمده ام که تو در حقش جفا کرده ای! آمده ام تا برایت چیزی بخواهم.