معلمی شغل نیست، عشق روزهای جوانی توست

معلمی، عشق و هنری امیخته با بصیرت و شهامت توست، تو را دوست دارم که شاهراه زندگیت با نگاه پدر و زمزمه دعای مادر شکل گرفت و همان را به کلام دین زدی تا معجون هنر در درس کلاست شود.